PROFIL ATELIÉRU

Ateliér multimédií je živou laboratoří pro kreativní práci a experimenty především se současnými elektronickými médii (time-based media). Obraz, zvuk, prostor, kód, komunikace a text jsou zde hlavními vyjadřovacími prostředky. Informační a komunikační technologie zkoumáme, umělecky reflektujeme, narušujeme, přetváříme a dále rozvíjíme. Cílem je jejich propojování, a to jak uvnitř jich samých, tak s technikami a strategiemi klasickými, protože právě zde se nachází ideální terén pro vznik nových a jedinečných virtuálních i reálných prostorů, objektů či instalací.

Rozvíjejí se jak osobní, tak společenské vize,  jak propracované a dlouhodobé projekty, tak intuitivní a náhodné objevy. Podporují se přístupy kritické a provokativní, stejně jako senzitivní a poetické způsoby vyjadřování. Atelér se prezentuje nejen jednotlivými projekty studentů, ale fungovat by měl také jako živý, pulzující celek. Výuka je proto založena nejen na konzultaci jednotlivých projektů s vedoucím ateliéru, ale iniciována je především vzájemná konfrontace a diskuse mezi studenty samotnými.

Pravidelné ateliérové schůzky slouží k seznamování se s aktuálním stavem nových technologií a uměleckými projekty především v tomto oboru, k projekcím filmů a diskusím na daná témata. Zvaní jsou také hosté z různých oborů z tuzemska i ze zahraničí. Důležitou součástí výuky jsou exkurze, plenéry a organizování prezentací prací studentů na výstavách, akcích a konfrontacích, pořádaných v alternativních, veřejných či imaginárních prostorách.

Profil absolventa

Na počátku studia by studenti měli především mít možnost seznámit se s bohatým spektrem kreativních, technických a mediálních orientací a společně i individuálně začít experimentovat s pokud možno co nejširší škálou digitálních médií, softwarů a dalších vyjadřovacích prostředků. To by se mělo stát důležitým katalyzátorem k rozvinutí vlastního rukopisu a uměleckého směřování.

V další části studia (bakalářském stupni) se pracuje na konkrétních projektech. Studenti se učí formulovat své záměry a myšlenky písemně i obrazově, tedy prezentovat je, a také smysluplné rešerši zvolených témat a předmětů jejich zkoumání. Student má možnost koncentrovaně se věnovat jednomu oboru či médiu, stejně jako se zabývat mnohotvárností a komplexitou mediální praxe a překračovat její hranice.

Do magisterského studia vstupuje student, který si již jasně stanovil hlavní těžiště a zaměření své tvorby. Vysoká motivace a názorová ujasněnost jsou předpoklady pro intenzivní a soustředěné studium, cílené k praktickému provedení a rozsáhlejší teoretické reflexi obsahu či tématu diplomové práce.

Absolvent (magistr) opouští fakultu jako vyhraněná umělecká osobnost, vybavená kvalifikovaným vzděláním pro další uměleckou činnost. Je schopen odkrývat a analyzovat technicky i společensky různé výzvy a pozice digitálních médií či interaktivních a komunikačních technologií a vést výzkum a kreativní aktivity, zahrnující nejen jejich umělecké aspekty. V procesu dalšího vývoje vlastní mediálněkulturní identity si je vědom své sociální, politické, estetické i etické zodpovědnosti.