Pro uchazeče

Požadavky – Bakalářský studijní program (BcA.)

Bakalářský studijní program B8206:

KOMPLETNÍ INFORMACE ZDE: na stránkách FaVU.

Bakalářský studijní program B8206:
standardní doba studia čtyři roky

1. Jak se podává přihláška a co je k ní třeba doložit
Přihlášky na akad. rok 2019/2020 je možno podat od 10. 10. do 19. 11. 2018 do 12:00 hod. elektronicky na adrese https://www.vutbr.cz/eprihlaska/. Přihlášku je možno podat pouze do jednoho ateliéru. Přijímací řízení probíhá ve všech ateliérech souběžně, není možné tedy vykonat příjímací zkoušku na vícero místech v tomtéž čase.
Platbu administrativního poplatku k e-přihlášce je třeba provést nejpozději do 5 dnů od jejího podání, nejpozději však do 20.11.2018. Výše administrativního poplatku je 600 Kč pro přihlášky podané na území ČR a její platbě na účet VUT nebo 23 EUR pro přihlášky podané na území jiných států a platbě na účet VUT. U e-přihlášky je třeba do 20.11.2018 doložit na adresu fakulty vytištěný a podepsaný protokol e-přihlášky s čestným prohlášením. Uchazeči, kteří již složili maturitní zkoušku, dokládají k formuláři e-přihlášky notářem nebo matrikou ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeč, který v době podání přihlášky nemá ukončený maturitní ročník, vykazuje ve formuláři e-přihlášky prospěch ze všech předmětů za 1., 2. a 3. ročník (platí pouze pro studenty 4. ročníku střední školy). V tomto případě potvrzuje formulář ředitel školy. Životopis ( popř. i motivační dopis, který ale není podmínkou), zadá uchazeč přímo do elektronického formuláře, platba se zobrazí u přihlášky při převodu na účet fakulty, není třeba dokládat kopie složenky. Podrobné pokyny k platbě poplatku se Vám zobrazí při zadávání e-přihlášky. Uchazeč, který neuhradí v daném termínu a určenou formou administrativní poplatek stanovený podle § 58 odst. 1 zákona a čl. 13 nebo nedodá požadované dokumenty v tištěné formě a s platnými podpisy, nesplnil základní podmínku pro zařazení do přijímacího řízení. Uchazeči z jiné než České nebo Slovenské republiky, mohou získat bližší informace k podání přihlášky a k podmínkám zařazení do přijímacího řízení ze základních ustanovení Směrnice děkana FaVU č. 2/2018, umístěné na úřední desce FaVU a na této stránce na konci textu.

Administrativní poplatek za chybnou nebo duplicitní registraci se nevrací. Neúplné a nesprávně vyplněné přihlášky nebudou zařazeny do seznamu uchazečů o studium.

2. Přehled oborů i s ateliéry a jejich vyučujícími naleznete v nabídce „studium“ – „bakalářské studium“. Doporučejeme Vám navštívit prezentace jednotlivých ateliérů, které jsou přístupné z hlavní stránky fakulty

3. Popis přijímacího řízení a termíny konání jednotlivých kol:
Přijímací řízení pro bakalářské studium na FaVU VUT je dvoukolové.
1. kolo – předložení vlastních domácích prací (dle požadavků jednotlivých ateliérů) – se koná pouze ve středu, 2. 1. 2019 od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Práce odevzdá uchazeč, příp. jím pověřená osoba v průběhu tohoto dne. Originály domácích prací v počtu max. 25 ks předkládá uchazeč v jedné sloze opatřené jménem. Uchazeči, kteří v hodnocení domácích prací získají alespoň 5 bodů, jsou písemně pozváni do druhého kola. Domácí práce uchazečů, kterým bude přijímací řízení ukončeno po 1. kole, se práce vydávají ve dnech 5. a 6. 2. 2019 v ateliéru, ve kterém byly odevzdány. Pokud uchazeč nebude vyzvedávat práce osobně, musí pověřená osoba předložit plnou moc. Proti rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči podat odvolání. Termín odvolacího řízení bývá stanoven děkanem až po skončení všech částí přijímacího řízení. Pokud si uchazeč vyzvedne své práce dříve, než proběhne tento termín, ztrácí právo na odvolání.
2. kolo – talentová zkouška a test se koná ve dnech 5. 2. a 6. 2. 2019. Zkouška sestává ze čtyř praktických úkolů, které uchazeč skládá v průběhu dvou dnů v ateliéru, do kterého si podal přihlášku. První úkol je společný pro celý studijní program, druhý, třetí a čtvrtý úkol, případně jejich specifické části vycházejí z ateliérových specializací. Dále je v průběhu zkoušky uchazečům předložen test (teoretické znalosti z dějin umění a obecný kulturní přehled). Minimální počet bodů pro přijetí je 35, nezapočítávájí se body z 1. kola – za domácí práce. Test, který byl použit v přijímacím řízení do bakalářského studia na akad. rok 2018/19 ve 2. kole, tedy dne 6.2.2018, je s vyznačenými správnými odpověďmi umístěn dole na stránce jako příloha tohoto dokumentu.
Domácí práce uchazečů se vydávají 10. 4. 2019 v ateliéru, ve kterém byly odevzdány. Pokud uchazeč nebude vyzvedávat práce osobně, musí pověřená osoba předložit plnou moc. V případě, že práce budou vyzvednuty před datem 10.4.2019, uchazeč ztrácí nárok na odvolání.

Více informací o podmínkách přijímacího řízení na FaVU do prezenční formy bakalářského studijního programu B 8206 na akad. rok 2019/20 je možné získat ze Směrnice děkana č. 2/2018, umístěné na úřední desce FaVU.

4. Kritéria hodnocení přijímacího řízení
1. kolo: domácí výtvarné práce se hodnotí bodovací stupnicí 0 – 10 bodů. Pro postup do druhého kola je nutno získat alespoň 5 z 10 bodů. S výsledkem hodnocení budou uchazeči seznámeni písemně nejpozději do 14 dnů ode dne předložení prací.
2. kolo: talentová zkouška a test: každý úkol je hodnocen ve stupnici 0 – 10 bodů. Je možno získat max. 50 bodů. Přijati mohou být uchazeči, kteří získají v tomto kole alespoň 35 z 50 bodů. O přijetí rozhoduje děkan fakulty.

5. Doporučená forma domácích prací

Uchazeči se specifickými potřebami naleznou důležité informace zde:

http://alfons.vutbr.cz/sluzby-centra/uchazeci/

Ukázka testu z roku 2016.

Požadavky – Magisterský studijní program (MgA.)

Přijímací pohovor – je požadováno portfolio ve vhodné formě a míře, předložení písemného projektu zamýšlené teoretické a praktické diplomové práce.

Podrobné informace a elektronickou přihlášku naleznete na fakultním webu.