ATELIÉR

Vedoucí ateliéru
MgA. Vojtěch Vaněk
www.ffa.vutbr.cz/lide / paperash.com / qvvanek (at) ffa.vutbr.cz

Asistent
MgA. Tomáš Hrůza
www.ffa.vutbr.cz/lide / www.v2atelier.com/ht / tomat (at) ffa.vutbr.cz

O ateliéru
Ateliér Herních multimédií v současnosti směřuje k digitální realitě počítačových her a jejich tvorbě. Ta představuje atraktivní nástroj komunikace uvnitř i vně současného umění a kultury.

Přirozeně cítí pokoru k tradičním médiím a pracuje s nimi. Hledá napříč zavedenými i experimentálními
postupy takové, které v důsledku umožní vytvořit mosty mezi zdánlivě neslučitelnými médii. Pro tuto syntézu je
zcela důvodná práce s klasickou malbou, fotografií, ilustrací i modelem. Médium digitální hry je stále otevřené,
neunavené, legitimní. Ateliér tak získává svobodu být duchovně rezistentní vůči fromálním normativům umělecké
scény. Čerpá ze silného vztahu digitálních her, filmu a animace, který představuje široké pole pro tvorbu a výzkum.

Ateliér věří v autorství. Ctí rozhovor, osobní příběhy a tvůrčí záměry studentů a studentek. Jeho nedílnou součástí
je práce s příběhem, dramatem a narativní zkratkou. Tvůrčí psaní zde má své místo. Za největší problém
současného umění považuje především reflexi umění a skutečnost, že většinově reprezentuje pouze sebe samo.
Ateliér spolupracuje s MU Game Studies, Press-start, nezývislými vývojáři, umělci a technologickými optimisty.

Vyjmenovaná slova:

Concept art – postav (charakterů), prostředí (environmentu), předmětů

Autorský vizuální jazyk – stylizace a ukotvení autentického rukopisu autora

Tvorba narativu – celkové řešení vyprávění napříč jednotlivými sdělovacími prostředky

Design a pototypování herních mechanik – konvenční i experimentální přístup (dekonstrukce, anti-design)

Fyzické materiály – digitalizace a využití v širším herním kontextu

Game-book – digitální, tištěná forma

Controller  – tvorba atypického či autorského ovladače

Audio – nahrávání, sound-design, outsourcing

Popis ateliéru a klíčových témat:

I přes své směřování si ateliér práci s médiem digitální hry nevynucuje. Je otevřen a nápomocen
všem zájemcům, kteří nová i klasická média chápou, jako důvodné nástroje tvorby vlastní. Naopak
pro ty, které digitální realita láká, ateliér v budoucnu nabídne skrze Masarykovu univerzitu (MU FF,
FI) řadu sdílených kurzů specializujících se na problematiku a vývoj digitálních her. Potažmo
osvojení softwaru a tématické gramotnosti.

Jedním z klíčových témat ateliéru je dokončování projektů. Dialog s vývojáři, umělci a odborníky z
oboru, sdílení jejich zkušeností s dokončováním a exekutivou časově i produkčně náročných
projektů. Identifikování měřítka a pole působnosti projektů studentských a absolventských.
Financování projektů, komunitní financování (crowdfounding) v České republice.

Role solitéra a role týmu při zpracování zadaného nebo studenty předloženého tématu. Více
semestrální týmová struktura napříč ročníky, její výhody a nevýhody v procesu tvorby. Postup a
realizace kolektivního záměru. Týmový manažment a motivace, sdílený čas.

Aktivní participace studentů, pedagogů i absolventů na filmových či tématicky spřízněných
festivalech, výstavách a prezentacích. Ateliér vede studenty ke schopnosti prezentovat svou tvorbu v
různých formách, dle povahy samotného projektu, galerijního prostoru nebo formátu prezentace.
Učí studenty, jak publikovat a prezentovat v internetovém prostředí.

Ateliér si je plně vědom, že je součástí fakultního celku, který je tvořen šestnácti různorodými
ateliéry. Multimédia jsou otevřena mezi-ateliérové spolupráci na projektech a oborovým stážím. V
neposlední řadě mají studenti přímo na fakultě silné technologické (software, audio, video, pc, mac,
3D sken a tisk), ale také řemeslné a materiální zázemí (záměčnická dílna, truhlářská dílna, lakovna).

Studenti se na výuce podílí také psaným projevem. Semestrální a situační texty, analýzy či
komentáře, ve kterých mohou studenti textem svobodně reprezentovat své názory a postoje. Zde se
také upevňuje jejich orientace v aktuálních tématech a společenském dění. Patří sem diskuze s
exkluzivními hosty, absolventy a pedagogy nejen z umělěcké a kulturní scény.

Profil absolventa:

BcA.
Absolventi bakalářského stupně studia jsou schopni pracovat s médiem hry v kontextu současného umění, ilustrace i klasické reprezentace digitálních a fyzických herních formátů. V rámci autorského přístupu k navrhování i vývoji her dokáží při realizaci projektů využít profesionální softwarové nástroje a technologie, včetně digitalizace fyzických zdrojů a materiálů. Absolventi uplatní své individuální dovednosti také v týmových kompozicích a indentifikují zde pro sebe vhodnou roli. Deskové a karetní hry, gamebooky, experimentální herní formáty na pomezí multimediální instalace přirozeně patří do absolventského portfolia, stejně jako profesní praxe v herním průmyslu nebo kultuře. Hlavním cílem studia je posílení autorského postoje studentů, podpora jejich tvůrčí činnosti a řemeslného rozsahu.

MgA.

Absolventi magisterského stupně studia dokáží aplikovat médium digitální hry v autorské tvorbě a reflektovat ji z pozice nezávislého herního vývojáře a profesionálního umělce. Magisterský stupeň přirozeně posiluje a rozvíjí obsahový přesah tvorby, nad rámec konvenčního formátu zpracování digitální hry, či jiného typu autorského multimediálního díla. Klíčovou roli v dovednostech absolventů hraje schopnost prezentovat svou nebo týmovou tvorbu, na které se podílí. Vysoká umělecká škola profesně garantuje rozhled a orientaci v celé šíři současného i historického kulturního aparátu.

Předchozí vedení ateliéru:

MgA. Slavo Krekovič Ph.D. / www.krekovic.info
MgA. Petr Zubek / www.petr-zubek.de
doc. Mgr. Richard Fajnor / www.fajnor.net